Da žrtve u Zemunu ostanu pobednice: informiši, osnaži, podrži!

U Viktimološkom društvu Srbije ističu da su učesnici ove obuke ocenili da će im stečena znanja pomoći u radu sa žrtvama nasilja u porodici i rodno baziranog nasilja

Viktimološko društvo Srbije održalo je tokom ovog meseca akreditovanu obuku za pružaoce socijalnih usluga za rad sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Četvorodnevna obuka realizovana je u okviru projekta „Da žrtve ostanu pobednice: informiši, osnaži, podrži”, koji sprovodi Viktimološko društvo Srbije, a finansira Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda. Obuci su prisustvovali stručnjaci iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu – odeljenja Novi Beograd, Palilula, Zemun i Surčin, stručnjaci Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom sa Novog Beograda, Udruženja građana „Centar Zvezda” kao i predstavnice Gradske opštine Novi Beograd. Cilj ove obuke bio je da pružaoci socijalnih usluga dobiju osnovna znanja za rad sa žrtvama, s posebnim naglaskom na žrtve nasilja u porodici, seksualnog nasilja i trgovine ljudima, kao i da steknu potrebne veštine i znanje koje će im omogućiti pružanje odgovarajuće pomoći potencijalnim i aktuelnim žrtvama rodno baziranog nasilja i žrtvama u širem socijalnom smislu. Poseban akcenat stavljen je na stavove stručnjaka o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju, kao i na iskustva i izazove u radu sa žrtvama. U Viktimološkom društvu Srbije ističu da su učesnici ove obuke ocenili da su ispunjena njihova očekivanja i da će im stečena znanja pomoći u radu sa žrtvama nasilja u porodici i rodno baziranog nasilja. Posebno su istakli da su im od značaja bile teme koje se odnose na kriminogene faktore rodno zasnovanog nasilja, pravni okvir zaštite žrtava nasilja, seksualnog nasilja i trgovine ljudima, veza između viktimizacije i drugih oblika nasilja, kao i proširivanje znanja o stereotipima, diskriminaciji i predrasudama u radu sa žrtvama.

Velika godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije biće održana 23. i 24. novembra u Beogradu pod nazivom „Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije: izazovi i perspektive”. Ova konferencija ima za cilj da okupi stručnjake i istraživače koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći osobama koje su preživele nasilje ili su bile žrtve kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja.

Tagovi:

Pročitajte još: