Pretraga
Close this search box.

POZIV ZEMUNCIMA! Ako imaš od 19 do 30 godina država nudi posao

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za vatrogasce, a konkurs je otvoren do 10. novembra.

Pravo učešća imaju svi oni koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) Da su državljani Srbije;

2) Da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;

3) Da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;

4) Da imaju završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;

5) Da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

6) Da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;

7) Da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Za radno mesto profesionalni vatrogasac na operativnim dužnostima u vatrogasnim jedinicama koje osnivaju skupštine opština imaju pravo na benificirani radni staž i to na 12 meseci računa se kao 14 meseci.

DOKUMENTACIJA

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Obrazac za prijavu se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs. Uz prijavu se prilaže i:

1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili sa internet adrese www.copo.edu.rs),

2. Original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),

3. Original izvod iz matične knjige rođenih,

4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),

5. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,

6. Očitana lična karta ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,

7. Overena fotokopija vozačke dozvole „C“ kategorije.

Pravo učešća na konkursu imaju i osobe koje poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Oni prilaži overenu fotokopiju važeće nacionalne vozačke dozvole, dok pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice dostavljaju kopiju.

Uverenja o položenom ispitu za pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Preporuka je da uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda kandidat dostavi sam u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka.

Tagovi:

Pročitajte još: