Široki put će u Batajnici povezati područja planirana za privredne delatnosti sa javnom saobraćajnicom

Plan detaljne regulacije saobraćajnice Široki put, koji se nalazi na javnom uvidu, izrađen je sa ciljem omogućavanja direktnog pristupa katastarske parcele 711/1 KO Batajnica, i područja planiranih za privredne delatnosti, na javnu saobraćajnicu.Definišu se i mesta ukrštaja sa budućom saobraćajnicom u koridoru katastarske parcele 5513 K.O Batajnica i povezivanje saobraćajnice Široki put sa planiranim servisnim saobraćajnicama koje se protežu duž Auto puta E-75.Planirane površine javnih namena su: mreža saobračajnica, reciklažni centar, zaštitni zeleni pojas i komunalne staze.Planirana širina regulacije saobraćajnice Široki put, na tlu, iznosi minimalno 16m, i sastoji se od kolovoza širine 7m, dvosmerne biciklističke staze širine 2,25m sa zaštitnim trotoarom od 0,75m, zelenila sa drvoredom širine 2m, obostranim trotoarima širine po 1,5m i bankinama širine 0,5m.

Na denivelisanom ukrštaju preko navedenog Državnog puta Ia reda A1 zadržavaju se elementi poprečnog profila.Preko dve kružne raskrsnice (jedne pre i jedne posle denivelisanog ukrštaja), planirana je veza sa, servisnim saobraćajnicama koje se nalaze sa obe strane Državnog puta Ia reda A. Planirana širina servisnih saobraćajnica, iznosi 8 m, i sastoji se od kolovoza širine 6 m i obostranih bankina širine po 1 m. Za izgradnju saobraćajnice neophodno je pribaviti saglasnost Ministarstva odbrane.U zoni planirane saobraćajnice Široki put planirani su linearni elementi zelenila – jednostrani jednoredni drvored i travne baštice.Planira se cevovod duž cele saobraćajnice Široki put koji se sa jedne strane priključuje na postojeći vodovod kod raskrsnice sa Ulicom Stanka Tišme, a sa druge na planirani vodovod u okviru planiranih servisnih saobraćajnica koje se protežu duž Auto puta E-75.

Planira se fekalna kanalizacija, a zbog prolaska ispod Auto puta E-75 planira se fekalna crpna stanica. Planirana atmosferska kanalizacija od nadvožnjaka iznad Auto puta E-75, kao i pre nadvožnjaka, uliva se u planiranu atmosfersku kanalizaciju. U koridoru saobraćajnice Široki put potrebno je izgraditi deonicu distributivnog gasovoda. Iznad planirane kanalizacione mreže, zbog potrebe pristupa i održavanja, predviđa se gradnja komunalne staze.Plan detaljne regulacije saobraćajnice Široki put nalazi se na javnom uvidu do 31. januara na sajtu Grada, kao i u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta.Naručilac izrade Plana je Sekretarijat za zaštitu životne sredine, nosilac izrade Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, a obrađivač Urbanistički zavod Beograda.

A.K.

Ekapija

Tagovi:

Pročitajte još: