Vlada utvrdila javni interes za eksproprijaciju na trasi pruge Zemun polje-Nacionalni stadion

U cilju izgradnje železničke pruge od Zemunskog polja do reke Save – deonica Zemunsko polje – Nacionalni stadion, Vlada Srbije je donela rešenje kojim je utvrdila javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti – ustanovljavanjem prava službenosti prolaza i prava zakupa najviše do tri godine, kao i privremeno zauzeće nepokretnosti. U pitanju su nepokretnosti u katastarskoj opštini Zemun polje, Surčin i Dobanovci. Korisnik eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti, nepotpune eksproprijacije nepokretnosti, kao i privremenog zauzeća nepokretnosti je Republika Srbija.

Grad Beograd je ranije objavio plan za izgradnju železničke pruge od Zemunskog polja do budućeg Nacionalnog stadiona.

Dvokolosečna i elektrificirana pruga će pored železničke stanice Zemunsko polje imati stajališta Singidunum, Aerodrom, Surčin i železničku stanicu Nacionalni stadion. Pruga se planira za putnički saobraćaj za brzine vozova do 120 kilometara na čas.

Planirana deonica Zemunsko polje – Nacionalni stadion omogućiće bolju mobilnost putnika od/do Aerodroma „Nikola Tesla” Beograd, mobilnost putnika od/do Nacionalnog stadiona i područja planiranog za EXPO, kao i vezu stanovnika ovog dela grada sa užim centrom grada.

Trasa preseca područje naselja Altina, područje planirano za dalji razvoj Aerodroma „Nikola Tesla“ Beograd kao i zone spontano nastale pretežno stambene izgradnje uz Aerodrom „Nikola Tesla“.

Granica plana potom preseca surčinsko polje i završava se u zoni Nacionalnog stadiona, tangirajući Nacionalni stadion sa severozapadne strane.

Eksproprijacija predstavlja postupak prinudnog prelaska prava svojine na nepokretnosti (zemljišta, zgrade, drugi građevinski objekti) iz privatne u državnu svojinu ili njeno ograničenje

Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu i uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.

Kada se radi o administrativnom prenosu, to znači da se prava na nepokretnosti u državnoj ili društvenoj svojini mogu rešenjem opštinske uprave oduzeti ili ograničiti i preneti na drugog nosioca prava na nepokretnosti u društvenoj ili državnoj svojini, ako to zahteva javni interes (administrativni prenos).

Eksproprijacijom, takođe, može da se ustanovi i službenost na nepokretnosti ili zakup na zemljištu na određeno vreme (nepotpuna eksproprijacija).

Zakup može da se ustanovi samo u slučaju kada će se zemljište, s obzirom na svrhu za koju se zakup predlaže, koristiti ograničeno vreme, a najviše do tri godine (za istraživanje rudnog i drugog blaga, korišćenje kamenoloma, vađenje gline, peska i šljunka, zakup prirodnih dobara za stavljanje pod zaštitu i sl.)

Po proteku roka na koji je izvršena nepotpuna eksproprijacija, korisnik eksproprijacije je dužan da zemljište vrati u prvobitno stanje.

Takođe, zemljište koje treba da služi određenoj potrebi u vezi sa izgradnjom objekata radi smeštaja radnika, materijala, mašina i slično može se privremeno zauzeti, a najduže do tri godine (privremeno zauzimanje).

 

Tagovi:

Pročitajte još: